Loading...
  • Shashtri Nagar,
  • Chandrapur, M.S

Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan

'Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan'
Programme was Hold on 27th March
Chief Guest : Dr. Prakash Satte.
District Coordinator: Dr.Prakash Sudhakar Manusmare
Sr. lilly Grace ,Sr. Helan
Mr. Joseph Domala
Animator: Mrs. Sangeetha.